arrow image
השכרת רכב

תנאי השכרת רכב עיקריים

להלן תנאי ההשכרה העיקריים המסדירים את ההזמנה וההשכרה של כלי רכב ("הרכב") של חברת אלדן תחבורה בע"מ ("אלדן") על ידי שוכר ("השוכר"). מובהר בזאת, כי כל השכרה תהיה כפופה כמו כן לתנאים הקבועים בהסכם ההשכרה הסטנדרטי של אלדן, אשר ייחתם על ידי השוכר בעת איסוף הרכב (כולל תנאי השכירות המצורפים אליו) (להלן ״תנאי השכירות המלאים״, וביחד עם תנאי השכירות המלאים "ההסכם הסטנדרטי").

סניף נתב״ג

השכרות בסניף אלדן בנמל התעופה בן גוריון מיועדות אך ורק לנוסעים לישראל אשר נחתו בנמל התעופה ב-24 השעות אשר קדמו להשכרת כלי הרכב וברשותם אשרת כניסה או העתק מכרטיס הטיסה המעיד על כך. אנו ממליצים ללקוחות אשר אינם עומדים בקריטריון זה לעשות שימוש בסניפי ההשכרה האחרים שלנו. 

גיל

גיל מינימלי להשכרה  – 18.  אלדן עשויה לגבות מהשוכר תוספת
נהג צעיר ביחס לשוכרים הצעירים מגיל 24, ככל שכך יצוין על גבי הסכם ההשכרה.

רשיון נהיגה

נהג הרכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה מהסוג החדש אשר מותאם לתקינה האירופאית, ואשר הינו בר תוקף לשנה לפחות מכניסת השוכר לישראל. רישיון הנהיגה חייב להתאים לסוג הרכב השכור. רק נהג בעל רישיון תקף, בעל שנתיים ותק לפחות, הנוכח בעת איסוף הרכב, ואשר שמו מצוין בהסכם הסטנדרטי או ברישומי אלדן, מורשה לנהוג ברכב. אלדן עשויה לגבות מהשוכר תוספת נהג חדש ביחס לשוכרים בעלי רישיון נהיגה תקף לתקופה הקצרה משנתיים, ככל שכך יצוין על גבי הסכם ההשכרה.

כיסוי נזקים

אלדן מציעה לשוכר אפשרויות כיסוי נזקים כמפורט בסעיף 7 לתנאי השכירות המלאים.
למידע נוסף על השוכר לעיין בתנאי השכירות המלאים. 

הזמנה ותשלום

ניתן לבצע הזמנות להשכרת רכבים באמצעות אתר האינטרנט של אלדן או בטלפון 03-5579000. הזמנות שיבוצעו באמצעות אתר האינטרנט יעשו בהתאם להוראות המפורטות בו בהתאם לתנאי השימוש באתר: https://rent.eldan.co.il/he/terms-of-use_he. עם ביצוע ההזמנה, השוכר יקבל אימייל לכתובת האימייל אשר סיפק במסגרת ההזמנה שביצע הכוללת אחד מ: (1) שובר הזמנה המאשר את ההזמנה ואת פרטיה ("אישור ההזמנה"); או (2) הודעה כי ההזמנה עודנה עומדת ומותנית באישור נוסף של אלדן.

שוכרים אשר השלימו את הזמנתם בטלפון יקבלו אישור הזמנה.

 

עם קבלת אישור ההזמנה על ידי השוכר, אלדן תהיה מחויבת לספק לשוכר רכב מקבוצת הרכבים שבחר השוכר אך אינה מתחייבת לדגם מסוים במסגרת קבוצת הרכבים ואלדן שומרת על זכותה להחליף דגמי רכבים דומים לאלה שהוזמנו. תמונות כלי הרכב המוצגות באתר עבור כל קבוצת רכב הנן להמחשה בלבד.

מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה לא תחייב את אלדן בכל דרך שהיא.

 

במסגרת הליך ביצוע ההזמנה יוקנו לשוכר מספר אפשרויות תשלום: תשלום מלא או חלקי מראש דרך האתר או תשלום בדלפק אלדן בעת החזרת הרכב. במקרים מסוימים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אלדן, לא ניתן יהיה לשלם באופן מלא עבור ההשכרה בעת החזרת הרכב, והשוכר יידרש לשלם עבור ההזמנה כולה או חלקה בעת ביצועה. יצויין, כי עלות ההשכרה המשוערת עשויה להשתנות בהתאם לשיטת התשלום בו יבחר השוכר.  

 

כל תשלום שיתבצע בקשר עם האמור לעיל יתאפשר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסלוק אותו באמצעות אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל והינו כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי. אלדן לא תכבד אמצעי תשלום אחרים.

 

על השוכר לאסוף את כלי הרכב במועד הנקבע לאיסוף ולא יאוחר משעתיים ממועד זה. אחרת, אלדן אינה מתחייבת לשמור את כלי הרכב המוזמן לשוכר. מובהר, כי בחודשי הקיץ, חגי ישראל ותקופת חג המולד, על השוכר לאסוף את כלי הרכב לא יאוחר משעה מהמועד הקבוע לאיסוף. אחרת, אלדן אינה מתחייבת לשמור את כלי הרכב המוזמן לשוכר.

 

בעת איסוף הרכב השוכר מתבקש להציג רישיון נהיגה תקף, תעודת זהות וכן כרטיס אשראי תקף על שמו, אשר חייב להיות אותו כרטיס אשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה. בכפוף לאישור חברת האשראי, כרטיס אשראי זה ישמש כבטוחה לכל תשלום אשר השוכר יהיה חייב בו לאלדן בהתאם להסכם הסטנדרטי, וזאת עד לגובה הסכום הנקוב על גבי ההסכם הסטנדרטי ואשר לא יפחת מ 3,500 ₪ (להלן: "הבטוחה") ובטוחה זו תחודש מעת לעת. על השוכר לוודא מראש, כי בכרטיס האשראי קיימת מסגרת אשראי מספקת לשם העמדת הבטוחה. מובהר בזאת, כי על מנת לממש את ההזמנה פרטי כרטיס האשראי אשר באמצעותם בוצעה ההזמנה חייבים להיות זהים לאלה של הנהג אשר ינהג ברכב.

 

מובהר בזאת כי התשלומים בגין ההשכרה לא יכסו חיובים שונים בקשר עם ההשכרה בהתאם לקבוע בהסכם הסטנדרטי (כגון דמי השתתפות עצמית (אם רלוונטי), חיובי דוחות חניה ותנועה, שימוש בכבישי אגרה או נתיבים מהירים, דלק, דמי חריגת קילומטרים, דמי שירות/טיפול וכד').

 

כל תשלום אשר לא ישולם על ידי השוכר במלואו ו/או במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בשיעור החל מעת לעת על חריגות אשראי חוזר דביטורי בשקלים בבנק לאומי לישראל בע"מ על משיכות יתר לא מאושרות, אשר יחושב ממועד החיוב ועד למועד התשלום בפועל. בנוסף, השוכר יחויב על ידי אלדן בהוצאות גבייה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין, כפי שתישא בהם אלדן.

דמי שירות שדה תעופה

ייגבו במקרה של מסירת הרכב או החזרתו בנמל התעופה בן גוריון.

מע"מ

הסכומים המפורטים בתנאים אלה כוללים מע״מ. מובהר כי כל התשלומים המבוצעים בקשר עם ההשכרה על ידי אזרחים ישראלים או בעלי דרכון ישראלי יישאו מע"מ בהתאם לשיעורו מעת לעת על פי דין, אלא אם מצוין מפורשות אחרת בתנאים אלה או בהסכם הסטנדרטי. תשלומים על ידי תיירים בעלי אשרת ב-2, ב-3 או ב-4 פטורים ממע"מ. 

איחור בהחזרת הרכב

על איחור בהחזרת הרכב יחולו התנאים הקבועים בסעיף 4.5 לתנאי השכירות המלאים.

דלק

דלק אינו כלול במחירי השכירות.

בהחזרת רכב עם מיכל דלק שכמות הדלק בו פחותה מכפי הכמות שקיבל השוכר במסירת הרכב, יחויב השוכר בתשלום בגין הדלק החסר בהתאם למחיר הדלק בשירות מלא הקבוע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002, בתוספת תשלום בגין כל ליטר של דלק חסר בשיעור שייקבע על גבי ההסכם הסטנדרטי.

ק"מ

השכרות לתקופה של 1-2 ימים כוללות מכסת קילומטרים בהיקף של 250 ק״מ ליום. השכרות לתקופה של 3-29 ימים כוללות קילומטרים ללא הגבלה. השכרות לתקופה העולה על 29 ימים כוללות 133 קילומטרים לכל יום השכרה. להסרת ספק, ככל והמכפלה של עלות ההשכרה היומית וימי ההשכרה הכוללים תהא גבוהה מתעריף ההשכרה החודשי באלדן לאותו רכב כך שהשוכר יהנה מתעריף חודשי זה אזי יראו את השוכר כאילו שכר את הרכב לתקופה העולה על 29 ימים ומכסת הקילומטרים תעודכן בהתאם. אם השכירות במלואה תחרוג ממכסת הקילומטרים הקבועה בהסכם הסטנדרטי, השוכר יחויב בדמי חריגת קילומטרים ביחס לכל קילומטר נוסף בסכום הקבוע בהסכם הסטנדרטי.

בטיחות

עפ"י חוק, חובה על הנהגים ועל כל נוסעי הרכב לחגור חגורות בטיחות בזמן נסיעה. תינוקות, פעוטות וילדים חייבים לשבת במושב בטיחות המתאים לגילם, גודלם ומשקלם.

ילדים מתחת לגיל 14 חייבים תמיד לשבת במושב האחורי.

תקלות

במידה ונתקלת בתקלה, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירותי דרך וגרירה, אשר פתוח בכל שעות היממה - 7 ימים בשבוע במספר טלפון 3003*.

עבירות תנועה

השוכר אחראי לכל דוחות חניה, תנועה ו/או גרירה בתקופת השכירות. אם השוכר אינו משלם את הדוחות ודוחות אלה מועברים לאלדן, אלדן תסב את הדוחות לשוכר בהתאם לפרטי השוכר המצויים ברשותה ותגבה מהשוכר דמי טיפול בגין הטיפול בהסבת כל דוח כאמור בהתאם לשיעור הקבוע על גבי ההסכם הסטנדרטי

מדיניות ביטולים

השוכר רשאי לבטל את ההזמנה כדלקמן: (א) באמצעות השלמת "טופס ביטול הזמנה"; (ב) באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני ל: cancelorder@eldan.co.il; (ג) באמצעות פניה טלפונית ל: 03-5579000; או (ד) באמצעות פניה בפקס ל: 077-7613889. על כל הודעת ביטול כאמור להיעשות תוך 14 ימים מביצוע ההזמנה ולפחות 2 ימי עבודה לפני מועד איסוף הרכב. אלדן תשלח לשוכר אישור על ביטול ההזמנה  תוך 2 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הביטול של השוכר. במקרה של ביטול במסגרת הזמן האמורה לעיל אלדן תהיה רשאית לחייב את השוכר בדמי ביטול בסך 5% מעלות ההשכרה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) באמצעות כרטיס האשראי אשר השוכר סיפק לצורך ההזמנה. במקרה של ביטול שנעשה שלא במסגרת המועדים הקבועים לעיל, או במקרה של אי הגעת השוכר לאיסוף הרכב במועד האיסוף שנקבע (“No Show”), תהיה רשאית אלדן לחייב את השוכר בדמי ביטול בסך של עד 150 ₪. דמי הביטול ייגבו ביחס לכל רכב שהוזמן, בכפוף להוראות כל דין.

 

שוכר אשר מעוניין לעדכן את פרטי ההשכרה שלו (לרבות מועדי ההשכרה, סוג הרכב, תוספות, מקום איסוף/החזרת הרכב, כיסוי נזקים וכו') רשאי לעשות כן על ידי מילוי טופס "עדכון ההזמנה"  או באמצעות פנייה טלפונית לאלדן ב- 03-5579000. נציג מטעם אלדן יצור קשר עם השוכר תוך 2 ימי עבודה לאחר קבלת בקשת השוכר בכדי לאשר אם עדכון כאמור הינו מוסכם על אלדן ואם עדכון זה משפיע, מכל סיבה שהיא, על עלות ההשכרה. אם אלדן אינה מאשרת את הבקשה לעדכון תנאי ההזמנה, מכל סיבה שהיא, תנאי ההזמנה המקוריים יישארו בתוקף במלואם. אם השוכר מעוניין לבטל את הזמנתו (בשל אי אישור בקשת עדכון ההזמנה או משום שהשוכר אינו מסכים לעלות ההשכרה העדכנית), השוכר רשאי לעשות כן בהתאם למדיניות הביטולים המפורטת לעיל ואלדן תהיה רשאית לחייב את השוכר בדמי ביטול בהתאם למועד הביטול האמור לעיל. בכל מקרה, למען הסר ספק, עדכון ההזמנה ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור הזמנה מעודכן מאלדן. "טופס עדכון הזמנה" הכולל פרטי הזמנה חסרים או שגויים או אשר לא הוזן ו/או נקלט כראוי לא יחייב את אלדן (אף אם מקור השגיאה אינו המשתמש ו/או נובע מתקלה טכנית באתר).

 

מובהר בזאת כי כל עדכון לפרטי ההזמנה (לרבות תאריכים, סוג הרכב, מקום איסוף/החזרה, תוספות, כיסוי נזקים וכו') עשוי לשנות את העלות המשוערת של ההשכרה, ואלדן לא תהיה מחויבת לתמחור שהופיע במסגרת הליך ההזמנה הראשוני, לרבות מחירי תוספות, כיסוי נזקים וכיוב'.

 

אם לאחר קבלת אישור הזמנה, מכל סיבה שהיא, הרכב ו/או כל תוספת הכלולה בהזמנה אינם זמינים, אלדן תציע לשוכר רכב ו/או תוספת חלופית המקבילים לאלו שהזמין השוכר (אם ישנם). אם השוכר בחר שלא לשכור את הרכב ו/או התוספת החלופית, ההזמנה תבוטל ואלדן תחזיר לשוכר את מלוא הסכום אשר שולם על ידי השוכר, ללא דמי ביטול. מובהר בזאת כי בנסיבות אלה התרופה היחידה לה יהא זכאי השוכר תהיה החזרת הסכום שכבר שולם בגין ההזמנה, והשוכר מוותר בזאת על כל טענות או תביעות להפסדים, עלויות, נזקים וכו' לרבות נזקים ישירים ועקיפים.

דמי שינוע

בתום תקופת השכירות יחזיר השוכר את הרכב לסניף ממנו הושכר או בתיאום עם אלדן,
אחרת יחויב בדמי טיפול בגין שינוע הרכב בהתאם למחירון אלדן. על אף האמור, שוכר אשר ישכור רכב מכל הקטגוריות לתקופה של עד יומיים ורכב זה נמסר באילת ויוחזר לסניף אחר של אלדן (שאינו באילת) או הוחזר
לסניף אילת לאחר שנמסר בסניף אחר של אלדן (שאינו באילת) יחויב בתוספת דמי טיפול בגין שינוע  (Drop off fee) בסך 819 ₪ כולל מע"מ

מדיניות מחירים

העלות המשוערת בגין השכרת הרכב הינה העלות המצוינת באתר במועד ביצוע ההזמנה, אשר איננה מהווה את העלות הסופית לשוכר, אלא  רק עלות משוערת המבוססת על נתוני ההשכרה בעת ההזמנה ועשויה להיות כפופה לכל שינוי, תיקון ותוספת בנתוני ההשכרה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, קיצור או הארכת ההשכרה, שינוי מיקום ומועד איסוף/החזרת הרכב, רכישת תוספות וכיוב'. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עד לביצוע ההזמנה אלדן שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר השכירות, מבלי שתחויב לתת הודעה מראש.

 

מובהר כי תקופת השכירות המינימלית הינה 24 שעות, כך ששוכר אשר ישכור את הרכב לתקופה הקצרה מ-24 שעות יחויב בכל מקרה ביחס לתקופה של 24 שעות. בנוסף, אלדן תהיה רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי השכרה מסוימת תהיה כפופה לתקופת שכירות מינימלית ארוכה יותר.

כביש אגרה/נתיב מהיר

המחירים אינם כוללים תשלום בגין שימוש בכבישי אגרה/נתיבים מהירים. נסיעה בכבישי אגרה/נתיבים מהירים תחויב בתשלום בעבור הנסיעה בפועל על פי מחירון בעל הזיכיון הרלוונטי לפי תעריף "לקוח מזדמן" ובתוספת דמי טיפול לפי המחירון המוצג בסניפי ההשכרה.

 

למיטב ידיעת אלדן, לשוכרים אפשרות להתקשר ישירות עם מפעילת כביש האגרה/הנתיב המהיר בכפוף לכללי מפעילת כביש האגרה/הנתיב המהיר ולתנאי ההתקשרות הנוהגים אצלה. אין באמור כדי להוות המלצה להתקשרות ישירה. ככל שהשוכר יפר את התחייבויותיו כלפי מפעילת כביש האגרה/הנתיב המהיר, יישא השוכר בכל החיובים, הקנסות והוצאות המשפט שתידרש אלדן לשלם למפעילת כביש האגרה/הנתיב המהיר, בתוספת דמי טיפול הקבועים על גבי ההסכם הסטנדרטי.

כללי

אלדן שומרת על זכותה למנוע השכרות או שירות אחר מכל שוכר אשר אינו עומד בתנאים אלה או בתנאי ההסכם הסטנדרטי.

בתנאים אלה לשון זכר תפורש גם בלשון נקבה ולשון יחיד תפורש גם בלשון רבים ולהיפך, והכל לפי העניין וההקשר.

בכל סתירה בין התנאים המפורטים לעיל להוראות ההסכם הסטנדרטי יגברו הוראות ההסכם הסטנדרטי.

כל סכום הקבוע במטבע כלשהו על גבי ההסכם הסטנדרטי יומר למטבע באמצעותו התשלום יבוצע בפועל, בין אם בשל רצון השוכר או מסיבה אחרת, בהתאם לשער היציג האחרון המתפרסם על ידי בנק ישראל ואשר היה ידוע במועד המסירה הראשונית של הרכב.